Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Archiwum


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 18)
Kolejne strony: 1  2  
Autor: Monika Rękawek
Archiwum Kuratorium Oświaty...

 czytaj dalej
Publikator: Romuald Mazur Data utworzenia: 2007-10-02 Data publikacji: 2007-10-02
Data modyfikacji: 2013-04-25


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w woj. podlaskim w 2015 roku...

 czytaj dalej
Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2015-03-31 Data publikacji: 2015-03-31
Data modyfikacji: 2015-03-31 Data ważności: 2015-12-31


Białystok, 2005-11- 04 NP.3631 - 3/ 26 /05 OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60 000 EURO. PODLASKI KURATOR OŚWIATY ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok tel. / fax (085) 741-58-48, 741-58-59 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - realizacja zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2005 roku w obszarze tematycznym „Prawne aspekty funkcjonowania szkół i placówek oświatowych” spośród złożonych 4 ofert została wybrana przez zamawiającego oferta - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, 16-400 Suwałki, ul. Kamedulska 3 za kwotę brutto 29 292,24 zł. (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 24/100 zł.). Jedna oferta została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-11-04 Data publikacji: 2005-11-04
Data modyfikacji: 2005-11-04 Data ważności: 2005-11-17


Białystok, 2005-11 - 04 NP.3631 - 2/ 25 /05 OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60 000 EURO. PODLASKI KURATOR OŚWIATY ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok tel. / fax (085) 741-58-48, 741-58-59 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - realizacja zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2005 roku w obszarze tematycznym „Edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach” spośród złożonych 2 ofert została wybrana przez zamawiającego oferta - CENTRUM DOSKOPNALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, 16-400 Suwałki, ul. Kamedulska 3 za kwotę brutto 29 177,52 zł. (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 52/100 zł.). Jedna oferta została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-11-04 Data publikacji: 2005-11-04
Data modyfikacji: 2005-11-04 Data ważności: 2005-11-17


Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2006-06-12 Data publikacji: 2006-06-12
Data modyfikacji: 2006-06-12 Data ważności: 2006-08-31


Białystok, 2005-10 - 26 NP.3631 - 4/ 20 /05 OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚĆI PONIŻEJ 60 000 EURO. PODLASKI KURATOR OŚWIATY ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok tel. / fax (085) 741-58-48, 741-58-59 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - realizacja zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2005 roku w obszarze tematycznym „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe Podlasia” spośród złożonych 3 ofert została wybrana przez zamawiającego oferta - OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, 18 - 400 Łomża, pl. Kościuszki 2 za kwotę brutto 74 500,00 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset zł.). Jeden z Wykonawców został wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt.3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 uznana za...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-10-26 Data publikacji: 2005-10-26
Data modyfikacji: 2005-10-26 Data ważności: 2005-11-10


Białystok, 2005-10 - 17 NP.3631 - 6/ 12 /05 OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60 000 EURO. PODLASKI KURATOR OŚWIATY ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok tel. / fax (085) 741-58-48, 741-58-59 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - realizacja zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2005 roku w obszarze tematycznym „Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły - planowanie, realizacją, dokumentowanie” spośród złożonych 3 ofert została wybrana przez zamawiającego oferta - CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI, 16-400 Suwałki, ul. M. Reja 67 B za kwotę brutto 19 248,00 zł. (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem zł.). ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-10-17 Data publikacji: 2005-10-17
Data modyfikacji: 2005-10-17 Data ważności: 2005-10-17


Białystok, 2005 -10 - 20 NP.3631 - 5/ 24 /05 OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60 000 EURO PODLASKI KURATOR OŚWIATY ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok tel. / fax (085) 741-58-48, 741-58-59 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - realizacja zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli „Wychowawca klasowy - role i zadania” spośród złożonych 5 ofert została wybrana przez zamawiającego oferta - CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI, 15-016 Białystok, ul. Złota 4 za kwotę brutto 26 646,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł). Jedna oferta została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-10-20 Data publikacji: 2005-10-20
Data modyfikacji: 2005-10-20 Data ważności: 2005-10-28


Białystok, 2005-08- 17 OK.3620-7/13/05 O G Ł O S Z E N I E Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji dachu z przeznaczeniem poddasza gospodarczego na pokoje biurowe w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9. Uprzejmie informuję, że ww. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty złożona przez Wykonawcę przewyższa kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego w budżecie na 2005 rok oraz wstępną kwotę przewidzianą w projekcie budżetu na 2006 rok. W związku z powyższ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-08-18 Data publikacji: 2005-08-18
Data modyfikacji: 2005-08-18 Data ważności: 2005-08-27


Podlaski Kurator Oświaty
15-950 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 9
tel./fax. (085) 741 58 48
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
na realizację zadań w zakresie doskonalenia nauczycieli
województwa podlaskiego w 2005 roku w następujących obszarach tematycznych:

I. Wpływ planowania pracy dydaktycznej polonisty na jakość edukacji.
Liczba uczestników kursu: 90 osób. Wymiar godzinowy kursu : 24 godzin.
II. Edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach. Liczba uczestników kursu: 210 osób.
Wymiar godzinowy kursu: 24 godzin.
III . Prawne aspekty funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Liczba uczestników kursu: 210 osób. Wymiar godzinowy kursu: 24 godzin.
IV.
Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe Podlasia. Liczba ...


 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2005-09-21 Data publikacji: 2005-09-21
Data modyfikacji: 2005-09-21 Data ważności: 2005-10-08


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48