Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Przedmiot działania


Zadania Kuratorium Oświaty

Autor: Jerzy Kiszkiel
1. Kuratorium jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. 2. Kuratorium stanowi aparat pomocniczy Kuratora służący do wykonywania zadań w zakresie oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty i przepisów odrębnych. 3. Kuratorium jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. 4. Majątek Kuratorium stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Kurator. zadania kuratora § 6. 1. Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające z ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz przepisów odrębnych, na obszarze województwa, a w szczególności: 1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2013-07-30 Data publikacji: 2014-11-25
Data modyfikacji: 2014-11-25


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48